Obchodní podmínky

Kupující převzetím zboží od prodávajícího přijímá a souhlasí s  níže uvedenými obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem faktury. Pokud není zboží odebráno osobně, považuje se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu dopravci. Není-li uvedeno jinak, rozumí se v tomto textu pod pojmem faktura původní doklad zásilky, tj. faktura nebo dodací list.

Objednávka

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávané zboží písemnou formou, nejlépe mailem. V objednávce je vždy nutno uvést obchodní jméno kupujícího, přesný popis zboží, počet kusů, jednotkovou cenu, způsob odebrání a všechny další údaje vztahující se k vyřízení objednávky, které kupující považuje za důležité.

Cena a platba

Všechny ceny jsou smluvní. Kupující bude platit za odebrané zboží předem nebo při doručení, pokud není písemnou smlouvou stanoveno jinak. V případě nedodržení splatnosti bude fakturována smluvní pokuta ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Záruční podmínky

Kupující by si ve vlastním zájmu měl zkontrolovat zapsaná sériová čísla zakoupeného zboží. Pro zboží platí záruční podmínky uvedené v Reklamačním řádu. Tyto záruční podmínky vyplývají z obchodního zákoníku a právního řádu platného v ČR.

Místo plnění a doprava zboží

Místem plnění je sklad prodávajícího. V rámci možností může prodávající na žádost kupujícího zprostředkovat zaslání zboží kupujícímu dle jeho dispozic a na jeho náklady. Při dodání je kupující povinen spolu s dopravcem překontrolovat zásilku dle přiložené faktury a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno okamžitě telefonicky konzultovat s prodávajícím, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento ve stejný den zaslat faxem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

Pracovní doba

Pondělí - Pátek:  8:00 - 12:00    13:00 - 17:00

              Sobota: 8:00 - 11:00