Záruční a reklamační řád

platný pro obchodní případy mezi firmou "Mgr. Radek Vrbický - RAVREX" (dále jen "prodejce"), se sídlem U Lesoparku 1909, 286 01 Čáslav, provozovna Žižkovo náměstí 149, 286 01 Čáslav, a obchodními partnery (dále jen "kupující"). Obsahuje informace pro kupující při uplatňování reklamace zboží zakupovaného ve firmě "Mgr. Radek Vrbický - RAVREX".

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na výrobní vady zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době a s přihlédnutím ke specifickým podmínkám kupujícího. Ke zboží je přikládána faktura, nebo pokladní doklad a dodací list,  který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen  zvlášť (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem faktury, pokladního dokladu nebo dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

II. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době jeho osobního převzetí, nebo v případě jeho předání prvnímu dopravci. Kupující je povinen prohlédnout zboží, jeho stav a úplnost co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, v případě příjezdu zásilky před odjezdem dopravce. Jakékoliv nesrovnalosti v počtu zboží nebo poškození zásilky je kupující povinen ihned nahlásit dopravci, který zásilku doručil a zároveň to oznámit týž den prodejci. Při kontrole zboží je kupující také povinen kontrolovat sériová čísla na zboží a na prodejních dokladech. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

III. ZÁRUKA NA JAKOST

Firma "Mgr. Radek Vrbický - RAVREX" poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku. Délka záruční doby je u každého zboží uvedena na dodacím listu, pokud není smluvně stanoveno jinak. Na počítačové sestavy je poskytována záruční doba v délce trvání 24 měsíců, není-li smluvně stanoveno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem vystavení prodejního dokladu a převzetím zboží, osobně nebo dopravcem. Prodejce neodpovídá za škody způsobené neodborným používáním zboží, škody způsobené neodborným zásahem do zboží, ani za škody způsobené vnějšími událostmi. LCD monitory mohou mít podle platných norem několik špatných bodů (úplně mrtvé nebo barevně chybné), toto není považováno za závadu a není to důvodem k reklamaci. Přesný počet vadných bodů při konkrétním rozlišení je udáván kvalitativními normami, které jsou u prodejce na vyžádání k nehlédnutí. U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií případně fyzické vady doprovodné dokumentace. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečeti aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.

IV. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Zboží k reklamaci dopraví kupující na svoje náklady a riziko do servisního místa prodejce (tj. Žižkovo náměstí 149, 286 01 Čáslav, tel. 327 311 230). Prodejce není povinen vyzvedávat zásilky zaslané na reklamaci kdekoliv jinde mimo servisní střediska (na nádražích, poštách). Zboží dodané k reklamaci musí být úplné včetně manuálů, instalačních médií, kabelů a ostatního příslušenství v původním ochranném obalu a zajištěné proti poškození při přepravě. Na možné poškození při přepravě se záruka nevztahuje. Ke každému reklamovanému zboží musí být přiložena kopie prodejního dokladu (dodací list s uvedením výrobního čísla, pokladní blok, faktura, záruční list) a přesný popis závady včetně popisu konfigurace, ve které se závada projevuje. Testovány budou pouze závady uvedené v reklamaci. Bude-li některá uvedená záležitost chybět, bude zboží na náklady kupujícího vráceno zpět. Pokud kupující reklamuje závady na programovém vybavení, je prodejce oprávněn požadovat doložení jeho legálního nabytí a předložení originálních instalačních médií. Bez poskytnutí těchto médií nebude reklamace přijata ani řešena jako oprávněná. Prodejce není povinen přijmout k vyřízení reklamace zboží, pokud není dodáno se všemi součástmi a příslušenstvím, tedy kompletní. Za prodejce přijímá zboží k reklamaci prodejcem k tomuto úkonu oprávněná osoba. Pokud tato osoba není schopna nebo oprávněna prodejcem, či dodavatelem uznat reklamaci na místě, předá reklamované zboží reklamačnímu oddělení dodavatele. Kupující je o výsledku reklamace informován způsobem sjednaným s prodejcem (telefonicky, mailem, písemně), a to zpravidla do 3 týdnů od převzetí zboží k vyřízení reklamace. V krajních případech se tato doba může prodloužit až na 4 týdny. Ze zákona má prodejce povolenou dobu na reklamaci 30 dnů. Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží zbožím jiným s obdobnými parametry od stejného nebo jiného výrobce. Při výměně zboží za jiné platí původní záruční doba prodloužená o dobu, kdy bylo zboží v reklamaci. Kupující je povinen (ve vlastním zájmu) si předem zálohovat svá data z reklamovaných nosičů dat, zejména z pevných disků, elektronických pamětí apod. Prodejce nenese odpovědnost za případnou ztrátu těchto dat. Kupující může, podle své vůle, využít při uplatňování reklamací autorizovaných servisů. Jedná se zejména o monitory a tiskárny, jejichž výrobci disponují autorizovaným servisem v České Republice. Seznam těchto autorizovaných servisních středisek je uveden ve většině případů na obalu výrobku, nebo ho poskytneme na požádání v každé z našich poboček.

V. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodejce požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

VI. ZÁNIK ZÁRUKY

Prodejce je oprávněn odstoupit od poskytnuté záruky na zboží, zjistí-li, že vyskytnuvší se vada byla způsobena příčinou nespadající do záruky. Záruka zaniká v následujících případech:

 • porušení ochranných nálepek, nebo nálepek se sériovým číslem výrobce
 • mechanické poškození zboží
 • vyhořelé, nebo jinak el. proudem, či bleskem poškozené zboží
 • poškození při přepravě (nutné škodu reklamovat u přepravní firmy při převzetí poškozené zásilky)
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají kancelářskému prostředí, nebo parametrům v dokumentaci (chemicky agresivní prostředí, prašné prostředí, vlhké prostředí, prostředí se silným elektromagnetickým polem, prostředí, kde se ve vzduchu pohybuje popílek z cigaretového kouře, atd.)
 • zapojení do sítě neodpovídající příslušným ČSN
 • zboží bylo poškozeno připojením na síť 220-230V s větším kolísáním než 10%
 • neodborný zásah neoprávněnou nebo jinou osobou než prodejcem nebo osobou jím pověřenou
 • neodbornou instalací či obsluhou, která je v rozporu s uživatelskou příručkou
 • poškození přírodními živly
 • poškození nebo ztráta dat způsobená počítačovým virem, či nevhodným softwarem
 • poškození nevhodným pracovním postupem nebo konfigurací
 • poškození způsobené používáním jiného spotřebního materiálu, než schváleného výrobcem
 • projevuje-li se závada pouze u softwaru, u kterého není zákazník schopen dokázat legální nabytí
 • nadměrné zatěžování *

* Pod termínem "nadměrné zatěžování" se rozumí výrobcem udávané mezní hodnoty, které jsou uváděny v příručkách pro použití. Např.: pokud je tiskárna určena pro tisk maximálně 1000 stran/měsíc, a kupující ji bude zatěžovat většími objemy tiskovin, mohou se na tiskárně projevit závady související s větším namáháním nebo dřívějším opotřebením jednotlivých součástí. V těchto případech je samozřejmě prodejce oprávněn odstoupit od poskytnuté záruky. Tento "Záruční a reklamační řád" nabývá účinnosti dne 1.1.2006 a nahrazuje tím veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací. Při zakoupení zboží jsou tyto všeobecné podmínky ode dne jejich vystavení dodávány na vyžádání kupujícímu spolu s fakturou či pokladním blokem a dodacím listem. Podpisem dodacího listu potvrzuje kupující, že obdržel zboží kompletní a nepoškozené, a že souhlasí s tímto "Záručním a reklamačním řádem".